Privacy Policy

(Kinder) Fysiotherapie “Conny Oortwijn” verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten.

Hierbij dienen wij aan de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) te voldoen. Per 25-5-2018 treedt een nieuwe Europese verordening in werking, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De organisatie Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op een correcte naleving van de WBP en de AVG.

Wie is verantwoordelijk

(Kinder) Fysiotherapie “Conny Oortwijn” is een praktijk voor (kinder)fysiotherapie gevestigd aan de Deken Fritsenstraat 90 te Rosmalen.

Praktijkeigenaar is Conny Oortwijn, zij is tevens uw contactpersoon met betrekking tot vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring en de verwerking van uw gegevens. U kunt haar via e-mail of telefonisch bereiken:

info@connyoortwijn.nl  Telefoon: 073-8509124 of mobiel: 06-27222789

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Wij verwerken de volgende gegevens: naam, BSN, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, huisarts, polisnummer(s) van uw zorgverzekering(en), legitimatie en overige gegevens met betrekking tot of van belang voor uw fysiotherapie behandeling.

Onder dit laatste vallen ook bijzondere persoonsgegevens van medische aard. Hierbij houden wij ons aan de richtlijnen die door de KNGF en zorgverzekeraars hiervoor worden gesteld.

Waarom hebben we deze gegevens nodig

  • Wij zijn wettelijk verplicht (in het kader van de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst oftewel WGBO) om een dossier aan te leggen met uw persoonsgegevens als wij zorg aan u verlenen. Hierbij geldt ook een legitimatieplicht van de patiënt.
  • Om uw fysiotherapie behandeling optimaal te kunnen uitvoeren.
  • Voor de communicatie met uw zorgverzekeraar.
  • Om contact met u op te kunnen nemen als dat nodig is (bijvoorbeeld voor het verzetten van een afspraak).
  • Om (alleen na uw toestemming) contact op te kunnen nemen met uw (huis)arts indien dit nodig is.

Hoe verkrijgen we deze gegevens

In principe verkrijgen we deze gegevens rechtstreeks van u als u bij ons in de praktijk komt om behandeld te worden. We kunnen ook (een deel van) uw gegevens verkrijgen als u die invult op het contactformulier van onze website.

Het is ook mogelijk dat wij een verwijzing of brief van uw (huis)arts ontvangen met daarin uw gegevens.

Indien wij van u een dossier aanleggen, zal een deel van deze gegevens geverifieerd / aangevuld worden via officiële, betrouwbare bronnen. Denk hierbij aan Vecozo voor het controleren van uw verzekering en het SVBZ voor het controleren van uw persoonsgegevens zoals BSN, naam en adres.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Aan wie verstrekken wij deze gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze dienstverlening en de verplichtingen die daaruit voortvloeien.

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden voor marketing doeleinden of iets dergelijks.

Wij verstrekken uw gegevens in een aantal gevallen aan een andere partij, deze partijen vallen onder Nederlandse wet- en regelgeving en zijn ook verplicht om te voldoen aan de WBP en per 25-5-2018 de AVG. Wij verstrekken geen gegevens aan partijen buiten de EU.

Deze partijen zijn:

Andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld uw (huis)arts.

Dit is nodig om uw zorgverlening zo optimaal mogelijk te kunnen laten zijn. We verstrekken uw gegevens alleen aan andere zorgverleners na uw toestemming

Uw zorgverzekeraar.

Dit is nodig om de door u gemaakte zorgkosten bij uw zorgverzekeraar te kunnen declareren.

Onderzoeksinstituten.

Dit wordt gedaan in verband met (kwaliteits)onderzoeken. Hierbij gaat het enerzijds om geanonimiseerde behandelgegevens (deze zijn niet op u persoonlijk terug te herleiden) en anderzijds om uw naam en e-mailadres (voor het invullen van een enquête).

  • Qualiview (alleen uw naam en emailadres)
  • Landelijke database fysiotherapie (KNGF) (geanonimiseerde behandelgegevens)

Indien u bezwaar heeft tegen het doorsturen van uw gegevens dan kunt u dit bij uw fysiotherapeut melden.

De veiligheid van uw gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen getroffen om verlies, onbevoegde toegang, misbruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Heeft u echter aanwijzingen voor misbruik, of de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neemt u dan contact op met Conny Oortwijn.

Uw gegevens worden bij ons veilig opgeslagen in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Eventuele papieren (denk hierbij aan verwijzingen) worden in afgesloten dossierkasten in onze praktijk bewaard.

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen in de praktijk toegang tot uw gegevens. Dit zijn andere fysiotherapeuten in dienst van Fysiotherapie “Conny Oortwijn” of waarnemers die in bepaalde gevallen zijn ingehuurd. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben ook een meldplicht ten aanzien van datalekken, als er een incident heeft plaatsgevonden waarbij uw gegevens mogelijk in handen zijn gekomen van onbevoegde personen, dan zijn wij verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, en wij zullen ook de betrokkenen (u) daarvan op de hoogte stellen.

Elektronisch Patiënten Dossier

Wij gebruiken hiervoor het software pakket Intramed. De leverancier van deze software is gecertificeerd volgens internationale normen op het gebied van informatiebeveiliging (ISO 27001 en NEN7510). Wij voeren de door onze leverancier aangeraden updates van de EPD software tijdig uit.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met de praktijk (via email of telefonisch).

Wij zullen uiterlijk binnen een maand op uw verzoek reageren.

Bewaartijd

Voor uw gegevens geldt een bewaartijd van 15 jaar (in het kader van de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst oftewel WGBO).

Indien u langer dan 15 jaar niet bij ons onder behandeling bent geweest dan wordt uw dossier (EPD) gearchiveerd en eventuele papieren worden vernietigd.

Klachten

Indien u klachten of op- of aanmerkingen met betrekking tot de behandeling van uw persoonsgegevens in onze praktijk heeft kunt u zich wenden tot Conny Oortwijn, of direct tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website bezoek

Fysiotherapie “Conny Oortwijn” heeft ook een website: fysio-oortwijn.nl

Bij uw bezoek aan onze website worden geen cookies gebruikt om uw internet gedrag te herleiden of op te slaan. Onze website draait wordt beschikbaar gemaakt via een beveiligde verbinding (SSL). Dat betekent dat de gegevensuitwisseling tussen onze website en uw computer versleuteld is, en dat een derde partij de identiteit van onze website heeft geverifieerd. Het actief zijn van een beveiligde verbinding herkent u aan een slotje in de adresbalk van uw browservenster. Ook begint het adres van de website dan met “https”, in plaats van “http”.

Vragen?

Indien u nog vragen heeft over de verwerking van uw gegevens binnen onze praktijk, neem dan contact op met Conny Oortwijn.

De onderstaande links verwijzen u door naar meer informatie met betrekking tot de onderzoeksinstituten waarmee gegevens gedeeld worden en de leverancier van het EPD.